Burgercoöperatie De Rijpel, van en voor wijkbewoners!

In de afgelopen tijd verscheen een aantal artikelen over een nieuw op te richten Burgercoöperatie De Rijpel (BCR), haar thema’s en activiteiten. Hieronder volgen enkele feiten die van belang (kunnen) zijn bij oprichting, inrichting en bestuur van een burgercoöperatie.

Waarom is een coöperatie nodig?

Om de uiteenlopende activiteiten in de wijk (verdeeld over de diverse thema’s, zoals o.a. Groen, Vervoer, Centrale) te kunnen beheren en organiseren is een adequate organisatie vereist. Een vereniging of stichting is te beperkt qua exploitatiemogelijkheden. Aan de andere kant is het ook geen particuliere onderneming (BV, CV of NV). De coöperatievorm biedt alle ruimte en zeggenschap aan de leden en daarnaast kunnen een of meer verdienmodellen worden opgezet, die kunnen resulteren in een winstdelingsregeling voor de leden.

De gekozen omvang zal sommigen wellicht verbazen. Waarom niet een energie- of zorgcoöperatie of wat er al niet meer aan coöperaties wordt opgericht? Speerpunt in het concept van BC De Rijpel is juist om één grote parapluorganisatie op te zetten (verspreid over meerdere thema’s), waarin deelnemers slechts één loket nodig hebben in plaats van allemaal verschillende aanspreekpunten, verspreid over diverse clubs. Het moet uiteindelijk leiden tot meer efficiency, rust én ‘return on investment’ voor de organisatie en haar leden.

Rijpelberg in cijfers per 1 januari 2018

De cijfers komen van de website “Gemeente Helmond- Feiten en Cijfers”. Kijk voor details op https://www.helmond.nl/1/Wijkinformatie/Rijpelberg. Recentere cijfers zijn er niet. Er wonen in de wijk Rijpelberg

 • 8.183 inwoners,
 • verdeeld over 3.534 huishoudens
 • in 3.474 woningen.

Voor mogelijke uitbreiding c.q. groei van de coöperatie is het handig te weten dat samen met de andere 2 wijken ten oosten van de Zuid-Willemsvaart, t.w. Brouwhuis en Dierdonk

 • 22.488 inwoners,
 • verdeeld over 9.231 huishoudens,
 • in 9.118 woningen telt.

Wat mij opvalt (vergelijking wijk Rijpelberg t.o.v. gemeente):

 • 30-44 jaar en 50-64 jaar is ‘oververtegenwoordigd’, terwijl 65+ weer een stuk lager ligt.
 • Het aantal (sociale) huurwoningen ligt verhoudingsgewijs lager dan in de rest van de gemeente.
 • Ongeveer 2.750 personen of ruim 33% van de wijkbewoners is volgens deze cijfers niet Nederlands.
 • Qua huishoudens wonen er in de wijk iets meer ouders met kinderen, maar met 30,4% wel beduidend minder dan in Brandevoort (46,9%)!
 • Het aantal bijstandsgerechtigden en WMO-gebruikers ligt op ruim 600 personen en lijkt daarmee flink af te steken bij de rest van de gemeente, zeker bij Brandevoort (300 mensen).
 • Met 36.600 Euro ligt het gemiddeld besteedbaar inkomen iets boven het landelijk gemiddelde. Dat is met al decennia gelijkblijvende lonen en almaar stijgende kosten voor wonen, huishouden en ‘leven’ – verre van een vetpot. Het zal weinig verbazing wekken dat dit ongeveer gelijk ligt met Brouwhuis (36.800 Euro) en in Brandevoort en Dierdonk met respectievelijk 52.800 en 56.900 Euro een heel stuk meer is.

De samenstelling van de bevolking speelt een belangrijke rol in de samenstelling van deelplannen voor de wijk Rijpelberg. Enkele voorbeelden:

 • Het contingent aan kinderen (1.445 x 0-14 jaar) en adolescenten (1.427 x 15-29 jaar) bedraagt tezamen zo’n 3.000 personen. En dan te bedenken dat voor deze groepen buiten eigenlijk maar weinig aanbod in de wijk is te vinden. Een jongerencentrum of ander trefpunt ontbreekt bijvoorbeeld.
 • Het aandeel niet-Nederlanders in Rijpelberg valt niet te ontkennen en vraagt om extra aandacht. Ze zijn zowel welkom als hard nodig om een optimale multiculti verhouding te ontwikkelen.

Buurten in Rijpelberg

Bij elkaar telt de wijk Rijpelberg 43 buurten of buurtschappen. Voor theoretische doeleinden zijn een verdere opdeling van grote en het combineren van kleinere buurten mogelijk.

Bestuurlijke organisatie Rijpelberg

Een wijkraad is officieel gesprekspartner van de wijk richting gemeente. Een historische speurtocht op internet levert inzicht in nogal wat veranderingen rond de officiële wijkvertegenwoordiging in Rijpelberg. Er hebben zich in slechts enkele jaren nogal wat veranderingen voltrokken. Eerst was er de Stichting Wijkbelang Rijpelberg (SWBR ), welke per 1 januari 2007 is gefuseerd met Wijkvereniging Rijpelberg in de Wijkraadvereniging Rijpelberg (WVR), die op haar beurt weer is omgevormd tot de huidige Belangengroep Rijpelberg. Om geen misverstand te laten bestaan: de op te richten coöperatie BC De Rijpel opereert volledig zelfstandig.

Buurt-/wijkpreventie

In de wijk bestaan reeds diverse buurtteams met preventie in het vaandel. Een samenvloeiing of anders optimale samenwerking is aan te bevelen om bewoners bewust te maken van alle mogelijke scenario’s waarbij iets niet in de haak is of fout loopt. Wat kunnen we doen om criminaliteit in de wijk te verminderen en voorkomen?

Ondersteuning politie en stadswacht

Aan nieuwe regels hoeven we geen tijd en energie verspillen. Over handhaving van die regels moeten we het echter wel degelijk hebben! De kracht van de politie in de wijk is minimaal. Een tweetal wijkagenten voor heel Rijpelberg en een ad hoc inzet van BOA’s is in mijn ogen wel erg karig. Wat voor rol moeten of kunnen – meer dan hiervoor genoemde preventie – wijkbewoners hierin spelen?

Wijkcentrum De Brem

Na een hardnekkige organisatieproblematiek over de jaren blijkt eind 2017 dat betrokken partijen (o.a. gemeente, LEV Groep en De Rijpelaar) teveel uit elkaar blijven liggen. Anno nu beheert de LEV Groep WC De Brem. Het wijkcentrum speelt een belangrijke rol in de activiteiten van BC De Rijpel.

De coöperatie als rechtsvorm

Een coöperatie is een zelfstandige organisatie en voert in principe een onderneming. De leden zijn eigenaar van het bedrijf, hebben zeggenschap  over de koers en delen in de winst. BC De Rijpel wordt voluit een  coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid (CVUA). Qua naamgeving houden we het simpelweg op BC De Rijpel.

Organisatie van BC De Rijpel

 • Werkterrein beperkt zich vooralsnog tot de wijk Helmond – Rijpelberg
 • De dagelijkse leiding is in handen van het bestuur van de coöperatie.
 • De organisatie is een paraplu voor diverse thema’s, zoals o.a. Groen en Vervoer.
 • Leden betalen een jaarlijkse bijdrage, zo mogelijk vastgesteld naar inkomen.
 • Lidmaatschap van de coöperatie is niet voorbehouden aan privé personen. Ook verenigingen en stichtingen of ondernemingen kunnen als zodanig lid worden. Ze worden in de praktijk (bijvoorbeeld in de ALV en in ander overleg) vertaald naar één vertegenwoordiger.

Het mantra blijft gelijk: alles begint bij het begin. Ideeën en krachten moeten worden gebundeld. Samen staan we sterk.
Interesse? Meer info? Meedenken? Meedoen? Like en volg de Facebook pagina. Word lid van de Facebook groep en denk alvast mee. Ook kun je bellen, mailen of Whatsappen. Er zijn vele wegen die naar de Rijpel leiden …

Logo_BCR2_xl

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *