De programmaraad heeft tot taak het media-aanbod te bepalen, te evalueren en zo nodig bij te stellen. De programmaraad bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties die representatief zijn voor de belangrijkste in de gemeente Helmond voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.

De programmaraad bestaat uit tenminste 5 leden die zijn afgevaardigd door organisaties uit:

  • Cultuur en recreatie
  • Gezondheidszorg
  • Onderwijs en educatie
  • Religie en levensbeschouwing
  • Sport
  • Welzijn en maatschappelijke dienstverlening
  • Ondernemers
  • Etnische en culturele minderheden

De leden van de programmaraad worden voorgedragen en benoemd door het bestuur. De specifieke werkwijze van de programmaraad wordt in een apart reglement beschreven.

De programmaraad komt tenminste drie keer per jaar bijeen, waarvan tenminste één keer ter vaststelling van het media-aanbodbeleid.