Basisschool De Rank

Basisschool De Rank is:

 • Een basisschool voor kinderen van 4 tot 13 jaar.
 • Een veilige en kindvriendelijke school.
 • Een school met orde, rust en regelmaat.
 • Een school met aandacht en ruimte voor ieder kind.Enkele afgeleide doelstellingen zijn:
 • Dat wij als leerkrachten en leerlingen elkaar leren waarderen en respecteren.
 • De kinderen zoveel mogelijk zelfstandigheid bijbrengen, zodat zij zich later zelfstandig inonze maatschappij kunnen bewegen.Voor het onderwijs op onze school gelden de volgende uitgangspunten:* De Rank is een Christelijk school. De waarden die we heel belangrijk vinden zijn: Vertrouwen, respect, openheid, dialoog, uitdagend, zorg, zuinig en tevreden. Deze waarden zijn onderdeel van de brede identiteit van de Rank: Omgang, taalgebruik en sociale context. De waarden kunnen ook vorm krijgen in een actie voor een goed doel. We gebruiken thema’s of projecten uit de methode Trefwoord. Er is een gezamenlijke Kerst- en Paasviering. We beginnen en eindigen de dag met een lied.
* Onze achtergrond is Protestants-christelijk.

Toch zijn er veel ouders met een andere levensovertuiging, die voor onze school kiezen. De kinderen
van deze ouders zijn op onze school natuurlijk ook van harte welkom.
* Onze school is een gewone basisschool. We streven naar effectief onderwijs. Dat betekent, dat er in ieder leerjaar een vastgestelde hoeveelheid leerstof aan de orde komt. We hebben de leerstof op dusdanige wijze over acht leerjaren verdeeld, dat de kinderen aan het eind  voldoende zijn toegerust om op succesvolle wijze aan de gekozen vorm van voortgezet onderwijs te kunnen beginnen.
* We werken eraan, dat kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk en we stimuleren de zelfstandigheid, zodat er een goede basis wordt  gelegd voor het voortgezet onderwijs.
* We vinden het erg belangrijk, dat kinderen leren met anderen om te gaan, anderen respecteren en in hun waarde laten en voor anderen opkomen. Ieder kind behoort – of het goed of minder goed presteert – graag naar school te gaan. Ook moet het kind voelen, dat het gewaardeerd wordt zoals het is. We hechten waarde aan een behoorlijke mate van orde, zonder dat het een knellende discipline wordt.

 • * Om alle kinderen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen, worden er vanuit de klassikale benadering individuele accenten gelegd, waarbij we streven naar een redelijke mate van zelfstandigheid.
 • * Het creatieve in de kinderen krijgt ruime aandacht tijdens handenarbeid-, teken- en muzieklessen, schoolvieringen, etc. Maar we stimuleren creativiteit ook in het denkwerk: zelf oplossingen bedenken
  zonder dat het meteen voorgedaan wordt.
  * We maken een onderscheid tussen de gewone lessen en de momenten waarop de kinderen moeten laten zien in hoeverre ze de aangeboden leerstof beheersen
  * Voor ouders willen we een laagdrempelige school zijn, waarbij we tevens graag gebruik maken van ouderhulp op allerlei terreinen.2.2 Het pedagogisch klimaatIn de dagelijkse omgang met mensen – kinderen en volwassenen – ontwikkelen kinderen zich in sociaal en emotioneel opzicht. Onze school levert daar gericht, maar vaak ook intuïtief, een grote bijdrage aan. Alle leerkrachten stoppen er tijd en energie in en iedereen ervaart zijn/haar wisselende successen en teleurstellingen met probleemgedrag, agressie, pestgedrag, teruggetrokkenheid, etc.Iedereen is er zich van bewust, dat de sfeer waarin een kind moet opgroeien van groot belang is om als mens tot volledige ontplooiing te komen. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat op prijs. Pas als een kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen.
Op onze school willen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen stimuleren door:
 • Het bevorderen van het zelfvertrouwen van de kinderen,
 • Het leren omgaan met gevoelens, wensen en opvattingen van jezelf en anderen,
 • Het ontwikkelen van sociale vaardigheden, zoals samenwerken en omgaan met conflicten.