De Helmveste Helmond

De doelstelling van De Helmveste Helmond vinden we terug in de statuten. Statuten klinken erg formeel, maar zijn wel van belang om als vereniging en bestuur, maar ook als lid te weten waar we voor staan.

De doelstelling luidt: “De vereniging stelt zich ten doel de belangen van de postzegelverzamelaars en die van haar leden in het bijzonder te behartigen, alsmede de filatelie in de ruimste zin van het woord te bevorderen. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door middel van een lidmaatschap van de Nederlandse Bond van Filatelistische Verenigingen de NBFV; het verlenen van facilitaire diensten aan de leden en het uitgeven van een periodiek, waarin de officiële mededelingen van de vereniging worden opgenomen.”

Het lidmaatschap van de NBFV geeft toegang tot de nationale en internationale filatelie en zorgt voor een vergaande informatiemogelijkheid voor verenigingen en hun leden. Verder is de NBFV onder anderen actief als het gaat om ondersteuning bij opleidingen, tentoonstellingen en documentatie. De facilitaire diensten van onze vereniging zijn vooral te vinden in de nieuwtjesdienst en de rondzenddienst. Naast het feit dat alle leden maandelijks het landelijke blad “Filatelie” in de bus krijgen, geeft de vereniging maandelijks een eigen clubblad (convocatie) uit.