Jan van Brabant College

Jan van Brabant College

Het Jan van Brabant College, vestiging Molenstraat, is opgericht in 1867 als één van de eerste Rijks-HBS-en in Nederland. Nog steeds gevestigd op zijn oorspronkelijke locatie en deels zelfs in hetzelfde monumentale gebouw bruist de school van de vernieuwende activiteiten.
Als school, gevestigd in een regio én in een plaats met een sterk op techniek gericht bedrijfsleven en met de TU/e in de nabijheid, is er op het Jan van Brabant College al gedurende enkele jaren extra aandacht geschonken aan de bètavakken. Naast de extra aandacht die de school als “School met Cultuur” besteedt aan allerlei op cultuur gerichte activiteiten was er de behoefte om zich ook te profileren als “School met Cultuur en Techniek”, dus ook extra aandacht voor bèta-activiteiten.

Wat is er tot nu toe gedaan?

Als een van de eerste scholen buiten Eindhoven is onze school in 2004 aangesloten bij het Philips-netwerk van Jet-Net. Contacten met scholen in de naburige regio Eindhoven leidden er verder toe dat het Jan van Brabant College ging optreden als Universum Volgschool van het Lorentz Casimir Lyceum. Mede door het grote enthousiasme dat enkele docenten uit de bètahoek ten toon spreidden en door de medewerking van de hele bètavakgroep nam het aantal contacten met onder andere Philips, de TU/e, de Stichting Techniekpromotie en Technific in hoog tempo toe. Gevolg hiervan is onder meer een uitgebreid programma van excursies, met name naar diverse bedrijfsonderdelen van Philips. Ook worden er op school de nodige demonstraties en workshops gegeven door mensen uit het bedrijfsleven en aan het bedrijfsleven gelieerde organisaties.

Verder wordt met grote regelmaat experimenteel onderzoek gedaan op de TU/e of bij Philips in het kader van het profielwerkstuk/sectorwerkstuk of praktische opdracht. In het kader van vakontwikkeling van NL&T neemt de school in samenwerking met de TU/e deel aan de ontwikkeling van een module voor dit vak.

Bijzondere aandacht wordt gegeven aan de onderbouw. De ervaring heeft ons geleerd dat de eerste stap in de richting van een eventuele bètastudie gemaakt wordt bij de keuze van het profiel of de sector in tweede of derde klas. Het blijkt dat het beeld, dat leerlingen uit de onderbouw hebben van techniek, door deze activiteiten aanzienlijk bijgesteld kan worden.
Een geheel nieuw vak is Product Ontwerpen, dat op onze school als eerste in Nederland is ingevoerd. In dit vak is een grote plaats ingeruimd voor de technische kant van het ontwerpen, zodat ook dit vak de positie van de bètavakken versterkt.

Toekomstplannen.

In het kader van het Tweetalig Onderwijs (tto), waarmee in het komende schooljaar in de brugklas aangevangen wordt, wordt in de onderbouw het vak Science ingevoerd.
Een aandachtspunt voor de komende tijd zal zijn het opzetten van een doorlopende activiteitenlijn, waarbij een koppeling van activiteiten aan lesinhouden (en omgekeerd) gemaakt wordt. In de bovenbouw staan een aantal projecten op stapel die het projectmatig werken moeten bevorderen. Het spreekt voor zich dat hierbij eveneens veel aandacht zal zijn voor de bètagerichte activiteiten. Door in dit kader leerlingen uit de bovenbouw presentaties aan de brugklassen te laten verzorgen vindt een terugkoppeling naar de onderbouw plaats.
Nu onze school geselecteerd is als Universumschool zal ongetwijfeld een verdere versterking van bèta-activiteiten plaatsvinden. De inrichting van een science-laboratorium, dat op korte termijn gerealiseerd zal worden, zal zeker aan de gestelde doelen bijdragen.