Gemeente: ‘MFA in Rijpelberg moet aan de Baroniehof komen’

Na een uitgebreid locatie-onderzoek concludeert de gemeente Helmond dat de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in de wijk Rijpelberg moet komen aan de Baroniehof. Zij kiest hiervoor ‘na een goede afweging op basis van verschillende selectiecriteria’, zo schrijft het college in een raadsinformatiebrief van 17 juni. In de MFA komen niet alleen scholen, maar ook een wijkgebouw.

“Door nu de locatiekeuze vast te stellen en bekend te maken, voorkomen we onnodige vertraging in het proces richting de realisatie van een MFA in Rijpelberg”, stelt de gemeente. Daarbij tekent zij wel aan dat het definitief doorgaan van deze MFA, inclusief alle geplande onderdelen, afhankelijk is van de besluitvorming over de (extra) benodigde middelen. De besluitvorming volgt bij de programmabegroting 2025-2028, later dit jaar. Volgens de gemeente ligt de Baroniehof in een ‘rustige, veilige, gezonde en duurzame leefomgeving’. Dit zijn volgens de gemeente belangrijke randvoorwaarden voor kinderen om zich te ontwikkelen.

Omgevingsplan
De komende tijd bereidt de gemeente een planologische maatregel, ofwel ‘omgevingsplan’, voor. Daartoe behoort ook het uitvoeren van onderzoeken. Naar verwachting wordt dit omgevingsplan in 2026 aan de gemeenteraad voorgelegd voor besluitvorming. De geplande MFA moet straks ruimte bieden aan een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC). Daarin zijn dan beide schoolbesturen (QliQ en OBSH) gehuisvest. Daarnaast moet de MFA ook andere maatschappelijke functies gaan integreren. Denk hierbij aan een wijkhuis. Hierdoor ontstaat volgens het college een ontmoetingsplek die een extra impuls geeft aan de wijk Rijpelberg.

Aanleiding
Op 29 augustus 2017 stelde de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2018-2025 vast. Daarbij reserveerde zij 4,6 miljoen euro voor Rijpelberg. Het IHP beschreef vier scenario’s voor de bestaande schoollocaties in Rijpelberg. Tot die scenario’s behoorden het renoveren en uitbreiden van bestaande gebouwen, of het realiseren van twee nieuwe schoolgebouwen. In oktober 2017 kwam er een bestuurlijke opdracht voor een verkenning van een vijfde scenario.

Vijfde scenario
Bij dat vijfde scenario gaat het om het realiseren van één nieuw schoolgebouw, waarin beide schoolbesturen komen. In 2019 startte een onderzoek naar het meest gewenste scenario. De schoolbesturen bleken toen bereid om gezamenlijk in één schoolgebouw gehuisvest te worden, zoals het vijfde scenario schetste. Daarvoor verhoogde de gemeente het krediet uit het IHP voor het schoolgedeelte naar 9,5 miljoen euro. Met het doel om twee scholen in één nieuw gebouw te realiseren.

MFA
Naar aanleiding van de keuze om gezamenlijk in één schoolgebouw gehuisvest te worden, gaf de gemeente de opdracht om te verkennen of het mogelijk is om van het nieuwe gebouw een multifunctionele accommodatie (MFA) te maken door een wijkgebouw toe te voegen. Hierin is naast onderwijs ook ruimte voor maatschappelijke functies. Dat biedt volgens de gemeente een extra impuls aan de wijk Rijpelberg. Vervolgens reserveerde de gemeente in de programmabegroting van 2021 een bedrag van 2,75 miljoen euro voor het wijkgebouw.

Niet goed zichtbaar
Het huidige wijkhuis De Brem is volgens de gemeente niet goed zichtbaar en vindbaar. Daarom kan het niet worden beschouwd als een centraal ontmoetingspunt in Rijpelberg. “Het inhoudelijk en ruimtelijk verbinden van maatschappelijke voorzieningen (IKC en wijkhuis) in één MFA kan bijdragen aan het sociaal-maatschappelijk versterken van de wijk”, aldus de gemeente. Door een combinatie van kind-gerelateerde functies en ondersteunings- en ontmoetingsfuncties voor alle wijkbewoners ontstaat er een voorziening die de wijk een sociaal-maatschappelijke impuls geeft. En tegelijk de participatie en ontmoeting in de wijk verbetert. “Als partners in de MFA samenwerken en gezamenlijk activiteiten ontwikkelen, ontstaat er een passender en inclusiever aanbod op het gebied van ontmoeting en cultuur”, zegt de gemeente. “Hierdoor zullen in de praktijk doelgroepen – kinderen en ouderen – verbonden worden.

Niet geschikt
Naast de Baroniehof onderzocht de gemeente enkele andere locaties, te weten Twentehof, Theo Driessenhof, Straakven en Groningenhof. Twentehof viel af vanwege de slechte bereikbaarheid met de auto, de beperkte ruimte en het feit dat het geen zichtlocatie is. Locatie Theo Driessenhof ligt in een ‘kuil’, waardoor deze locatie zeer gevoelig is voor wateroverlast. Dit is volgens de gemeente niet op te lossen met technische maatregelen. Locatie Straakven viel af omdat dan een groot natuur- en recreatiegebied opgeofferd moet worden. Daarnaast ligt de locatie buiten de ring van de Weg door de Rijpel. En dat kan voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgen bij het oversteken. Tenslotte is locatie Groningenhof afgevallen, omdat het simpelweg te klein is voor het inpassen van het gebouw, de buitenruimte en voldoende parkeerplaatsen.

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond John Janssen - Redactie

Eindredacteur Dit is Helmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *