Helmond wil niet meer grootschalige logistiek op bedrijventerreinen

Het college van B&W van de gemeente Helmond vindt het vestigen van nieuwe grootschalige logistiek op bestaande bedrijventerreinen in Helmond niet wenselijk. Vorig jaar maakten provincie en gemeenten al afspraken om de vestiging van nieuwe grootschalige logistiek zoveel mogelijk te clusteren en te beperken. Na onderzoek heeft de provincie een aantal locaties in Brabant aangewezen waar de vestiging van zogenaamde XXL logistiek mogelijk passend is. Voor Helmond kwamen Hoogeind en BZOB naar voren  als mogelijk geschikte locaties. Het college heeft nu bij de provincie aangegeven dat zij nieuwe vestigingen van grootschalige logistiek (meer dan 3 hectare) in Helmond niet wenselijk vindt. Een uitzondering wordt gemaakt voor bestaande logistieke bedrijven, die ook gelieerd zijn aan de economie van Brainport.

Het college is van mening dat toevoegen van meer nieuwe grootschalige logistieke centra niet past bij de uitgangspunten van de Economische Visie Helmond 2030.  Daarin staat dat de gemeente innovatieve bedrijven die binding hebben met de stad en het lokale MKB zoveel mogelijk wil faciliteren om zich te vestigen in Helmond. Daarbij wordt in eerste instantie gedacht aan bedrijven in de topsectoren, zoals Automotive, Foodtech en Slimme Maakindustrie.

Wethouder Martijn de Kort: “Om de toegevoegde waarde van Helmond aan de Brainport-regio te behouden en verder uit te breiden, zetten we in op een leefbare, duurzame, gezonde en innovatieve stad. Daar hoort ook bij dat we zorgvuldig omgaan met de (beperkte) ruimte op onze bedrijventerreinen. De ruimte die we hebben, willen we inzetten voor bedrijven die passen in het innovatieve ecosysteem van Brainport en die meerwaarde hebben voor de stad, bijvoorbeeld op het gebied van werkgelegenheid.”

Werkgelegenheid 

Er werken ongeveer 1.500 mensen in vaste banen in de logistiek in Helmond. In verhouding is dit een hoger aandeel van de totale werkgelegenheid dan andere gemeenten in de Brainport-regio. In veel van de bestaande logistieke bedrijven werken mensen uit Helmond en de regio. Maar, onderzoek wijst uit dat nieuwe logistieke vestigingen, zeker als het gaat om internationale distributiecentra, afhankelijk zijn van arbeidsmigranten. Het college wil juist de werkgelegenheid voor de eigen inwoners vergroten via nieuwe bedrijvigheid.

Regionale gesprekken

De reden dat het college deze uitspraak nu doet, heeft te maken met de vraag van de provincie aan de gemeenten in de regio om mee te denken over locaties in Brabant die in aanmerking komen voor grootschalige logistiek. Op basis van deze lijst kan de provincie een voorbereidingsbesluit nemen dat gemeenten vervolgens verwerken in lokale omgevingsplannen. Op deze manier voorkomen gemeenten dat vanaf dat moment nieuwe grootschalige logistiek zich kan vestigen op bestaande bedrijventerreinen. Ontwikkelingen die al in gang gezet zijn en waar vergunning voor is verleend kunnen de komende tijd nog wel doorgaan op basis van de regels die nu nog gelden. In Helmond gaat het principebesluit naar verwachting in november naar de gemeenteraad. Daarna volgt de nadere uitwerking in de omgevingsplannen.

Wethouder Martijn de Kort (Foto: Henk van Dijk)

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.