Reactie VVD op algemene beschouwing nieuwe begroting

Algemene beschouwing VVD Hemond: “De coronacrisis raakt onze stad HARD in al zijn facetten! Het raakt onze gezondheid, ons cultureel en sociaal leven en “last but not least” raakt het onze economie. De onzekerheid regeert.”

“De VVD heeft altijd ingezet op een betrouwbaar financieel beleid! Mede dankzij zo’n solide beleid zijn we juist nu als stad in staat om de huidige financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Sterker nog we zijn zelfs in staat om extra te investeren in maatregelen die zowel de economische, culturele als sociale structuur van onze stad verder kunnen versterken.

Dit alles kwam tot uiting in de medio september gepresenteerde ‘crisis- en herstelnota’. De vertaling van deze nota vinden we in de begroting 2021 en meerjarenbegroting t/m 2024. Een compliment aan alle ambtenaren en de leden van het college, want ondanks alles is deze begroting nog steeds structureel sluitend!

We kunnen terecht trots zijn op dit huzarenstukje vooral omdat in tegenstelling tot wat men zou verwachten de gemeentelijke lasten voor onze inwoners praktisch niet zullen toenemen! (belastingverordeningen 2021)

De VVD ging ooit de verkiezingen in met de leuze ‘Helmond een stad met ambities’ en we zijn dan ook verheugd dat we ondanks tegenslagen deze ambities kunnen blijven uitspreken en vertalen in concreet beleid.  Willen we echter ook op de langere termijn ambitieus blijven en in staat zijn om financiële tegenvallers op te vangen,  dan hoort daar ook een verstandig en behoedzaam financieel beleid bij.

De herijking van het financieel beleid maakt ons duidelijk dat Helmond nog steeds financieel gezond is. Er zijn wel risico’s zoals het grondbedrijf. Waarbij het dan vooral gaat om locaties voor woningen. De huidige woningnood schreeuwt om meer durf, daadkracht en doorzettingsvermogen! Nog te veel wordt woningbouw geremd door overbodige regelgeving en administratieve rompslomp. Voortvarend bouwen dient het uitgangspunt te zijn en niet de verstikkende regelgeving! In het verlengde daarvan onderstrepen we nog maar eens dat de kaders rondom BSD snel duidelijk moeten worden zodat mensen met innovatieve en nieuwe initiatieven ook daar spoedig aan de slag kunnen. Dit is niet alleen goed voor de werkgelegenheid maar ook voor de financiële positie van het grondbedrijf.

Voldoende bedrijfslocaties is essentieel voor onze stad, wanneer wij structureel een rol willen blijven spelen in de Brainport regio. Het door ontwikkelen van de Automotive Campus tot een zelfstandig campusconcept onderstrepen wij dan ook van harte. Doorontwikkeling kan er toe bijdragen dat de Campus nog sneller groeit en uiteindelijk een nog grotere bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van een meer duurzame vorm van mobiliteit.

Essentieel is het om het verdienvermogen van onze stad in stand te houden. Daarbij is de samenwerking tussen werkgevers, UWV en onderwijs erg belangrijk. Het is nodig om de mensen die door deze crisis buiten de boot dreigen te vallen, de helpende hand te reiken. Concreet betekent dit dat we ze begeleiden naar nieuwe kansrijke sectoren met bijbehorende opleidingsmogelijkheden. Zonder de 50+’ers te vergeten, moeten we vooral waakzaam zijn voor een oplopende jeugdwerkloosheid. We willen een nieuwe verloren generatie  zoals in de jaren ’80, kostte wat kost voorkomen!

De oplopende kosten rond WMO en jeugdzorg baren ons wel grote zorgen. We zien dat er nu 5 miljoen euro extra hiervoor naar de reserves gaat. Het ED schreef al dat “de jeugdzorg door wagenwijd openstaande deuren steeds dieper in het rood zakt”. In een aantal van de ons omringende gemeentes is men zich daarvan bewust en grijpt men momenteel hard in. Wij begrijpen heel goed dat mensen die zorg nodig hebben deze moeten krijgen, maar tegelijkertijd zien we dat het aantal zorgaanbieders zo omvangrijk is geworden dat we betwijfelen of daar nog wel grip op te houden is. Wij vragen nadrukkelijk aandacht hiervoor!

Veiligheid

Het vergroten van het veiligheidsgevoel is en blijft de aandacht vragen. De VVD fractie onderschrijft de aanpak van de criminaliteit en zeker waar het gaat om preventie. Het hierbij betrekken van onze inwoners en ondernemers is van essentieel belang. Onze inwoners en ondernemers vragen hier ook om! Glasvezel en 5G kunnen ons daarbij helpen om slim cameratoezicht in te zetten.   Georganiseerde criminaliteit en ondermijning moeten blijvend streng aangepakt worden. Samenwerking met de andere Brabantse steden hoort daar ook bij.

Openbare Ruimte  

Met een verhoging van 100.000 euro voor het beheer en onderhoud van het stedelijk groen lijkt het erop dat dit nu toereikend is. Het zou echter een goede zaak zijn dat het college de beeldvorming hierover, eens nader in een commissie gaat bespreken. Ten slotte zien we ook uit naar de omgevingsvisie rond Berkendonk. De opmerkingen over  de toekomstige invulling van natuur, toerisme en recreatie spreken ons erg aan. Daar ziet onze fractie op termijn kansen om recreatieve activiteiten om te zetten in daadwerkelijke opbrengsten voor de gemeente Helmond.”

 

 

 

 

 

 

Tip de redactie

Ditisonzewijk.nl – Helmond – Omroep Helmond

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@helmond.ditisonzewijk.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door VVD Helmond

De Helmondse VVD is het lokale gezicht van de grootste landelijke partij en maakt deel uit van het Lokaal Netwerk VVD Peelland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *