VVD Helmond; Onze reactie op de begroting.
Onze fractie heeft de begroting kritisch onder de loep genomen. We waarderen de inzet van de ambtenaren, maar er zijn kritische kanttekeningen te plaatsen bij de haalbaarheid en toekomstbestendigheid van de vele plannen die door het college zijn gepresenteerd. Hebben we de echte kosten en uitvoerbaarheid van de vele visies over het hoofd gezien? Hoe zit het met de financiële onderbouwing van grote projecten? En de druk op onze algemene reserves – zijn we niet te risicovol bezig? Onze lokale belastingen blijven stijgen, wat vooral onze middeninkomens treft. We moeten de realiteit niet uit het oog verliezen, de echte effecten van ons beleid begrijpen en voorzichtiger zijn in ons financieel beleid. Wij staan voor een transparante, toegankelijke overheid en een financieel verantwoordelijk Helmond.

Lees hieronder de volledige reactie van de VVD Helmond op de begroting in onze recente post en laat ons via reactie@vvdhelmond.nl weten wat u denkt!

Voorzitter, namens de VVD wil ik starten met een welverdiend compliment. Onze waardering gaat uit naar de ambtenaren die zich onvermoeibaar hebben ingezet om een begroting te construeren met slechts 4 in plaats van 13 beleidsprogramma’s. We vertrouwen erop dat u onze complimenten zult overbrengen. Ondanks deze vereenvoudiging is het document helaas niet beknopter geworden, en hadden wij nog veel technische vragen.

Politieke reflectie 
Politieke reflectie vindt vaak plaats na de eerste 100 dagen. Vandaag markeert de 523ste dag van ons huidige college, het was een bruisende periode vol met ambities– het zijn er echter zoveel dat we erin dreigen te verdrinken. Het is voor onze fractie teleurstellend dat het College deze 523 dagen voornamelijk heeft besteed aan het produceren van talloze visies; van Mobiliteitsvisie tot Erfgoedvisie, van Visie Stationskwartier tot Cultuurvisie en nog vele anderen. Interessante plannen, maar we moeten ons wel afvragen: hoe toekomstbestendig ze  zijn? We weten immers allemaal dat sommige daarvan slechts door een flinterdunne meerderheid in deze raad worden ondersteund. Voor de toekomstbestendigheid is het daarnaast cruciaal dat er ook steun is vanuit bijvoorbeeld de inwoners, het bedrijfsleven en de regio. Een succesvolle schaalsprong vereist namelijk een brede basis en samenwerking.

Financiële onderbouwing
Bovendien ontbreekt bij een aantal van deze visies een solide financiële onderbouwing. In sommige gevallen kunnen we daarom beter spreken over visoenen of dromen i.p.v. visies. Neem bijvoorbeeld de ontwikkelingen rond BSD. Ondanks de beperkte 7,5 miljoen van het rijk, bleef de verantwoordelijke wethouder afgelopen jaar maar volhouden dat deze ambitieuze ‘droomwijk’ haalbaar zou zijn. Intussen weten we beter.

Grenzen haalbaarheid
Het creëren van al deze visies heeft zoveel tijd in beslag genomen dat het uitvoeren van de basistaken van onze gemeente werd belemmerd. Helmond stuit dagelijks op de grenzen van wat haalbaar is. Waarom zouden we onze beperkte middelen blijven investeren in het opstellen van nog meer plannen. Daarom zeggen wij als fractie ga eens uitvoeren, uitvoeren en nog eens uitvoeren!

Vertrouwen
Het zijn van een transparante en toegankelijke overheid, is wat ons betreft trouwens een van die basistaken. Het is essentieel voor het vertrouwen van de burgers in diezelfde overheid! (vandaar onze Moties Wijkrapportages, Burgerparticipatie, verbeterde dienstverlening en het online transparantieplatform).

Geen duurzame begroting
In de communicatie van het college staat één term centraal: duurzaamheid. De Dikke Van Dale beschrijft ‘duurzaamheid’ als een ontwikkeling die voldoet aan de behoeften van het heden zonder die van toekomstige generaties in gevaar te brengen.

Volgens deze definitie schiet onze huidige begroting tekort! We zien een;   patroon van overschrijdingen en plannen zoner voldoende financiële onderbouwing.   Bovendien dreigen we het volgende college te belasten met een begrotingstekort. Zeker omdat het kabinet, zoals recent bevestigd, vasthoudt aan een bezuiniging van 3 miljard euro op gemeenten vanaf 2026. Als deze trend wordt doorgezet door het nieuwe kabinet dan is de vraag terecht, hoe verder met deze begroting? Het college erkent gelukkig ook zelf de uitdagingen voor de komende jaren. We hadden daarom wel verwacht dat er nu al proactieve stappen zouden zijn ondernomen om potentiële bezuinigingen in kaart te brengen. We kunnen ons namelijk niet veroorloven te handelen met een ‘na ons de zondvloed‘ mentaliteit.

Extra uitgaven
Op dit moment sluipen ook extra uitgaven ongemerkt de begroting binnen. De plannen voor een witgoedregeling kwamen bijvoorbeeld voort uit een motie die op 10 november 2022 werd goedgekeurd door de Raad. Het betrof echter een onderzoek naar de uitbreiding van de witgoedregeling binnen de bijzondere bijstand. Er is echter nooit een onderzoek – rapportage aan de raad voorgelegd! Waarom niet?

Plannen
Dit college stelt dat er een concreet plan moet zijn voordat er financiële middelen worden toegewezen voor nieuwe ambities. Maar bij het doorlezen van de begroting zien we weinig concrete plannen, hoewel er wel fondsen worden vrijgemaakt. Hoe valt dit met elkaar te rijmen?

Reserve
We zijn sceptisch over het idee om een reserve voor grote projecten op te zetten. We hebben al een algemene reserve waaruit, met toestemming van de gemeenteraad, middelen kunnen worden onttrokken. Onze fractie maakt zich zorgen over de constante aanspraken op die pot algemene reserves. We zullen deze middelen in de toekomst wellicht hard nodig hebben om mogelijke tekorten in het sociale domein aan te pakken. De verwachte overschotten in 2024 en 2025, van respectievelijk 11,9 miljoen en 14,5 miljoen, zouden volgens ons eerst gebruikt moeten worden om de verwachte tekorten in 2026 en 2027 van 3,5 miljoen en 5 miljoen te dekken. Het restant zou naar de algemene reserve moeten gaan zodat toekomstige tegenvallers kunnen worden opgevangen. Een voorzichtiger financieel beleid is op zijn plaats. Waarom is hier niet voor gekozen?

Belasting verhogingen
Het college blijft de gemeentelijke belastingen onnodig verhogen om haar dure plannen te verwezenlijken.  Dit is eenn oplossing die de inflatie verder aanwakkert. Daarnaast zijn de Helmondse belastingverhogingen gebaseerd op indexcijfers die aanzienlijk hoger zijn dan die in omliggende gemeenten. Dit treft vooral onze Helmondse middeninkomens, die steeds zwaarder worden belast. Voor sommigen is meer werken financieel niet lonend. In extreme gevallen houdt men van elke extra verdiende 100 euro slechts 8 euro over (geldt bv voor alleenstaande ouders met kinderen in huurwoningen). Het is (als je het ons vraagt) de wereld op zijn kop. Verliezen we de effecten van ons beleid op de realiteit niet steeds meer uit het oog? Nog een voorbeeld, ditmaal gerelateerd aan de cultuursector. We willen grote evenementen naar onze stad halen, maar tegelijkertijd zien we dat het grootste (volks)culturele evenement van Helmond, de carnavalsoptocht, dreigt te verschrompelen omdat veel carnavalsverenigingen geen geschikte bouwhal kunnen vinden of betalen. In ons verkiezingsprogramma hebben we hier veel aandacht aan besteed. Naar aanleiding van de noodoproep van de insprekers dienen wij daarom samen met HH, FvD, Mi Hellemonders, het CDA en D’66 een motie in.

Cultuurbeleid
Wat betreft het cultuurbeleid viel ons een opmerkelijke afwezigheid op in de begroting: de Cacaofabriek. De Cacaofabriek staat voor nieuwe uitdagingen die dringend aandacht vereisen! In mei informeerde u ons via RIB 73 over het pauzeren van de geplande concernvorming tussen Het Speelhuis en de Cacaofabriek. Een besluit dat ongetwijfeld als een schok kwam voor het bestuur van de Cacaofabriek. Heeft het bestuur sindsdien schriftelijk gereageerd op deze ontwikkeling? Indien ja, zouden wij deze reactie mogen inzien, aangezien hun standpunt hierin voor ons van groot belang is. Verder vragen wij ons af welke extra subsidiebedragen u voor de Cacaofabriek in de begroting van 2023 heeft opgenomen, bovenop de reguliere structurele subsidies? Hoe zijn deze bedragen tot stand gekomen? De realiteit is dat de Cacaofabriek, geconfronteerd wordt met kostenstijgingen door het mislukken van het fusieproces. Bovendien vervallen de eerder geprojecteerde synergievoordelen, wat onvermijdelijk leidt tot hogere kosten voor de gemeente. Deze aspecten zijn niet duidelijk af te leiden uit de huidige begroting, en wij zoeken opheldering over de financiële vooruitzichten in deze context.

Samenvattend:

Voorzitter, terwijl we de inspanningen erkennen die zijn geleverd bij het opstellen van deze begroting, blijven we kritisch vanwege de volgende 5 punten:

1. We zijn kritisch over de haalbaarheid en duurzaamheid van de voorgestelde plannen. Er is een overvloed aan visies, maar een gebrek aan concrete stappen en financiële onderbouwing.

2.We moeten ervoor waken dat we de financiële lasten niet doorschuiven naar toekomstige generaties. We pleiten daarom voor een voorzichtiger financieel beleid.

3.We missen proactieve stappen om potentiële bezuinigingen in kaart te brengen

4.We zijn bezorgd over de voortdurende verhogingen van de lokale belastingen.

5.Tot slot: dringen we er bij het college op aan om minder idealistisch en meer realistisch te zijn in hun plannen, om zo echt duurzame en inclusieve groei voor Helmond te waarborgen

Theo Manders 

de moties die zijn ingediend en zijn aangenomen kunt u lezen via onze website www.vvdhelmond.nl

 

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door VVD Helmond

De Helmondse VVD is het lokale gezicht van de landelijke partij en maakt deel uit van het Lokaal Netwerk VVD Peelland.