VVD: Extra steun voor sportverenigingen.

Op 10 november 2022 stelde de gemeenteraad van Helmond de begroting vast. Tijdens deze raadsvergadering werden maar liefst 26 moties en 8 amendementen ingediend waaronder de motie ‘Steun sportverenigingen in versnelde verduurzaming’. De Helmondse VVD diende deze motie in naar aanleiding van de oproep van verschillende sportverenigingen aan de gemeente waarin werd aangegeven dat de huidige energiesituatie niet meer draaglijk is.

Brandbrief en inspreekrecht
Op meerdere manieren werd er een duidelijk signaal vanuit het verenigingsleven afgegeven naar de gemeente met betrekking tot de energielasten. Zo stuurde 7 Helmondse sportverenigingen een brandbrief naar de gemeente met daarin de boodschap dat de energiekosten zodanig fors zijn gestegen dat de sportverenigingen financieel in de problemen gaan komen. Ook maakte drie verenigingen gebruik van het inspreekrecht tijdens de hooravond van de begroting van dinsdag 1 november om onder andere aan te geven dat de energielasten enorm zijn. De Helmondse VVD gaf gehoor aan de oproep en diende de motie ‘Steun sportverenigingen in versnelde verduurzaming’ in.

De motie
De motie verzoekt het college om de benodigde bedragen als subsidie te reserveren vanuit de reguliere begroting om Helmondse sportverenigingen versneld te kunnen verduurzamen. De subsidie is dan natuurlijk bedoeld voor sportverenigingen die hun accommodatie graag versneld willen verduurzamen.

Daarnaast verzoekt de motie het college om op korte termijn een regeling uit te werken om de Helmondse sportverenigingen te ondersteunen om hun accommodaties versneld te kunnen verduurzamen. Het is voor sportverenigingen vaak lastig om bancaire leningen af te sluiten. De uit te werken regeling moet deze drempel wegnemen voor de sportverenigingen.

  • Deels meefinancieren door de Gemeente Helmond van de investering door de sportvereniging in het verduurzamen van de accommodatie (denk aan LED, zonnepanelen), zodat een percentage van de aanvraag, samen met een subsidie aanvraag uit BOSA regeling, wordt gefinancierd;
  • Voor het resterende deel garant te staan, samen met de SWS (Stichting Waarborgfonds Sport), voor een eventuele lening die de sportvereniging dient af te sluiten bij een bank voor het overige bedrag van de investering. Als SWS garant wil staan betekent dat de sportvereniging een goede business case heeft opgesteld inzake de terugbetaling van de lening aan de bank;
  • Dat de gemeente, net als de SWS, geen rente vraagt voor deze garantstelling of deze compenseert. Hiervoor dient de borgstellingsregeling van de Gemeente eventueel aangepast te worden;
  • Dat getracht wordt om door gezamenlijke inkoop, eventueel door de gemeente, schaalvoordeel te behalen. De gemeente dient hierin regie te voeren.

Beoogd effect van de motie
Het beoogde effect van de motie is om te investeren in de versnelde verduurzaming van sportaccommodaties om ervoor te zorgen dat de stijging van de energielasten draaglijk wordt. Hierdoor hoeven de sportverenigingen minder ingrijpende maatregelen te nemen om de energielasten op te kunnen vangen. Zo kunnen leden blijven douchen op de vereniging en kan de verhoogde contributie bij sommige Helmondse sportverenigingen verlaagd worden waardoor het sporten in financieel opzicht toegankelijker wordt. We zetten met de motie in op een structurele oplossing voor het energieprobleem van de Helmondse sportverenigingen.

Overige verenigingen
Naast sportverenigingen zijn er natuurlijk ook andere verenigingen te vinden in Helmond. De motie verzoekt dan ook het college om op korte termijn in gesprek te gaan met de overige verenigingen met accommodaties en vergelijkbare problematiek.

Rick Koolen
Raadslid VVD Helmond

 

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door VVD Helmond

De Helmondse VVD is het lokale gezicht van de grootste landelijke partij en maakt deel uit van het Lokaal Netwerk VVD Peelland.