VVD: Omgevingsvisie Helmond 2040: Een Kortstondige Toekomst?

In de raadsvergadering van 6 februari jl. heeft de meerderheid van de raad, lees: “coalitiepartijen”, de Omgevingsvisie 2040 vastgesteld. Maar of we daar als stad iets mee opschieten, is maar zeer de vraag. De Omgevingsvisie 2040 presenteert een ideaalbeeld van deze coalitie voor de toekomst van de stad. Diverse eerdere visies, zoals de mobiliteitsvisie, de woonvisie en de erfgoedvisie, komen in dit document samen.

Ondanks het feit dat een omgevingsvisie idealiter geen eindtermijn zou moeten hebben, is er toch de specifieke titel “Omgevingsvisie Helmond 2040” gebruikt. Dit roept de vraag op waarom er niet gekozen is voor een kortere termijn, zoals “Omgevingsvisie Helmond 2026”, gezien de visie actueel moet blijven en aangepast moet worden zodra beleidsuitgangspunten wijzigen.

Beperkt Draagvlak en Politieke Instabiliteit

Er bestaat een beperkt draagvlak in de gemeenteraad voor diverse visies, waaronder deze omgevingsvisie. Dit vergroot de kans dat veel van de in deze coalitieperiode vastgestelde visies na de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 weer zullen sneuvelen. “Omgevingsvisie Helmond 2026” zou een logischere naam zijn geweest, gezien deze realiteit. Tijdens de raadsvergadering van 6 februari 2024 uitte coalitiepartij 50+ ook twijfels over de levensduur van deze omgevingsvisie vanwege het gebrek aan draagvlak onder alle raadsleden. Waarom deze partij desondanks instemde met de visie, blijft onduidelijk.

Onzekerheden en Bezwaren binnen de Omgevingsvisie

De VVD-fractie, samen met andere raadsfracties, heeft veel kanttekeningen geplaatst bij dit stuk vanwege onduidelijkheden, bijvoorbeeld over de klimaatdoelstellingen. De visie bevat tegenstrijdige informatie over wanneer Helmond klimaatneutraal moet zijn: 2030, 2035 of zelfs 2050. Daarnaast roept de integratie van de mobiliteitsvisie, waartegen de VVD-fractie significante bezwaren heeft, verdere vragen op. Ook de suggestie in tekeningen dat nagenoeg de gehele stad een potentiële locatie voor zonnevelden zou kunnen zijn, leidde tot kritiek van onze fractie.

Strijdigheid met Landelijk Beleid

Opvallend is dat de omgevingsvisie stelt dat zowel zon op dak als zonnevelden nodig zijn om de klimaatdoelstellingen te halen, terwijl recente berichtgeving vanuit het rijk aangeeft dat zonnepanelen op landbouw- en natuurgebieden ongewenst zijn. Dit lijkt in strijd met het algemeen belang en het beleid van het rijk. De VVD-fractie heeft de burgemeester daarom met een motie verzocht op grond van artikel 273 van de gemeentewet dit raadsvoorstel ter schorsing en vernietiging voor te dragen bij het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelatie door tussenkomst van gedeputeerde staten. De motie kreeg in de raad helaas geen meerderheid.

Zonder uitgebreid de tijd te nemen en zich juridisch te adviseren, wist de burgemeester in dezelfde raadsvergadering nog te melden dat deze visie niet in strijd was met het algemeen belang en het beleid van het rijk, waardoor zij niet voornemens was dit niet ter vernietiging voor te dragen.

Conclusie en Vooruitblik

De VVD-fractie heeft, mede door deze tegenstrijdigheden, niet ingestemd met de Omgevingsvisie Helmond 2040 en heeft een motie ingediend voor schorsing en vernietiging van dit raadsvoorstel. Hoewel de motie geen meerderheid behaalde, blijft de vraag of deze omgevingsvisie het jaar 2040 zal halen.

Wordt vervolgd…

Serge v.d. Brug
VVD Helmond

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door VVD Helmond

De Helmondse VVD is het lokale gezicht van de landelijke partij en maakt deel uit van het Lokaal Netwerk VVD Peelland.