VVD: het zonneveld in Stiphout!

Vanwege grote onduidelijkheid en verontruste reacties van de bewoners van Stiphout heeft de fractie van de VVD Helmond samen met de fractie van Lokaal Sterk vragen gesteld aan het college van B&W.     

Verontruste reacties

Afgelopen maanden en weken hebben de fracties van de VVD en Lokaal Sterk veel verontruste reacties en brieven gekregen van inwoners over de mogelijke komst van een zonneveld. In de bewonersbrief (8 december 2020) en de RIB(15 december 2020) geeft het college duidelijk aan dat het om een ingewikkeld onderwerp gaat waar veel zaken een rol spelen. De informatie zou wat ons betreft dan ook beter kunnen.

Helmond heeft geen opdracht voor een zonneveld!

De bewonersbrief van 2 februari 2021 vinden we daarom in dit kader niet duidelijk genoeg. Immers op 3 en 11 februari heeft de MRE ons meegenomen in de ambitie (2TWh) van de concept RES 1.0 (Regionale Energie Strategie)  tot 2030. Hierin stonden de zoekgebieden voor wind- en zonne-energie. Dit maakt duidelijk dat er geen locaties in ons schaarse buitengebied van Helmond voldoen aan de tussenresultaten van de planMER (zie afbeelding). Sterker nog Helmond heeft de opdracht om 0,3 TWh te zoeken op daken.

Bestemmingsplan

Onze fracties hebben ook het Bestemmingsplan Buitengebied gezien, en zijn niet verrast door het Handhavingsverzoek door Stichting Geledingszone Stiphout. Voor de percelen die enkelbestemming natuur hebben gekregen, zijn in het Bestemmingsplan Buitengebied duidelijke beperkingen aangegeven.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

  1. Op welke termijn kunnen wij de evaluatie van de visie Zonnevelden en Zonnedaken tegemoet zien, dit naar aanleiding van de uitkomsten van de RES 1.0 tot 2030?
  2. Hoe gaat het college de ruimte op het netwerk voor inwoners en ondernemers veilig stellen om de opdracht zon op dak te realiseren?
  3. Draagvlak onder omwonenden is een voorwaarde zoals die vastgesteld is in de Visie op zonnevelden en zonnedaken. Welke onafhankelijke maatstaven verbindt u hieraan om dit te bepalen en hoe gaat u dat vorm geven?
  4. Waarom wordt er in deze bewonersbrief 2 februari jl. gericht voorlichting gegeven aan een specifieke groep inwoners van Helmond over de energietransitie en niet over de Regionale Energie Strategie 1.0? Welke criteria liggen hieraan ten grondslag?
  5. Wie zijn deze specifieke groep? M.a.w. wie zijn de omwonenden van dit initiatief? Wij krijgen namelijk berichten en vragen van mensen die betrokken zijn maar geen brief hebben gehad.
  6. Wie worden in de door u genoemde enquête aangeschreven? M.a.w. wie zijn “betrokken inwoners” in Stiphout? Betreft dit dezelfde groep? Waarom niet de gehele wijk? Wie stelt deze enquête op en wat is het doel van deze enquête?
  7. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat de natuur in het gebied hersteld wordt en op welke termijn (conform handhavingsverzoek)?
  8. Nu is het gebied voor de flora en fauna een verbindingszone tussen de Stiphoutse Bossen en het Coovelsbos. Hoe gaat het college dat waarborgen en versterken conform bestemmingsplan Buitengebied?
  9. Waarom is in de bewonersbrief 2 februari jl. alleen benoemd dat de grond nu gedeeltelijk een agrarische bestemming heeft. Waarom is er weggelaten dat de grond voor een aanzienlijk deel een natuurbestemming heeft?
  10. Inmiddels zijn wij ook op de hoogte dat de gemeente bijna 4 Ha (40.000m2) eigendom in het plangebied heeft liggen. In de bewonersbrief lezen we dat de rol van de gemeente zich beperkt tot die van vergunningverlener. Is het college met ons eens dat dit een verkeerd beeld geeft?

 

 

 

 

Namens de VVD fractie  

Cor van der Burgt
Jeanne Janssen

Namens Lokaal Sterk
Anja Spierings
Tiny Kuijpers

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door VVD Helmond

De Helmondse VVD is het lokale gezicht van de grootste landelijke partij en maakt deel uit van het Lokaal Netwerk VVD Peelland.