Begroting Helmond 2022: stijging woonlasten blijft beperkt

Helmond is volgens wethouder Serge van de Brug financieel gezond. Voor volgend jaar kan 1 miljoen aan de reserves worden toegevoegd voor onvoorziene uitgaven. Het College van Burgemeester & Wethouders heeft vandaag, 5 oktober, de sluitende meerjarenbegroting 2022-2025 aan de gemeenteraad aangeboden. Het is de laatste begroting van dit college. In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en wordt een nieuwe gemeenteraad gekozen.

De stijging van de woonlasten blijft dus in 2022 voor de inwoners beperkt. De onroerendezaakbelasting (OZB) stijgt ook minimaal. De kosten voor rioolheffing dalen, maar de afvallasten stijgen. Door het scheiden van afval te blijven stimuleren kunnen inwoners zelf besparen op de afvalkosten.

Gelijke kansen

In de begroting staan vooral het tegengaan van tweedeling en duurzame ontwikkeling centraal. Dit is volgens het college in de onzekere periode waarin de corona-pandemie heerste, nog belangrijker geworden. Op het gebied van gezondheid, opleiding, werk en inkomen en armoede is extra aandacht voor preventie. Oftewel, voorkomen is beter dan genezen. Het college streeft naar gelijke kansen voor alle inwoners. Er is onder meer extra geld beschikbaar voor de jeugdzorg, WMO en welzijnswerk. Dat gaat om ruim 18 miljoen euro komt van het Rijk. Van de Brug is dan ook blij dat er geen sprake meer is van bezuinigingen.

De afgelopen periode heeft de gemeente meer bijdragen ontvangen van het Rijk waarmee allerlei instellingen en bedrijven door de coronacrisis werden geholpen. Ook voor de komende drie jaar is daarvoor geld geoormerkt, 11,7 miljoen. Van de Brug: “We gaan ervan uit dat er nog wel een nasleep aan corona kleeft. Bijvoorbeeld de late horeca, de clubs, zijn nog steeds gebonden aan maatregelen.”

Groei

Helmond wil groeien als stad en dan vooral in het centrum. Groei van Helmond betekent ook een stad met meer draagkracht, meer werkgelegenheid, nieuwe bezoekers en betere – ook culturele – voorzieningen. Hierdoor versterkt de sociale basis en komt het belangrijke doel volgens het college weer een stapje dichterbij; de tweedeling verminderen.

Wat werkgelegenheid betreft, veel bedrijven kampen met personeelstekort. Iedereen vist in dezelfde vijver. De gemeentes zelf ook. Ook Helmond heeft veel functies in te vullen. Dat waren er eerder dit jaar zelfs 45. Inmiddels is daar 70 procent van ingevuld, vooral op tijdelijke projectbasis.

Jan van Brabant College

In de begroting wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om financiële middelen te reserveren voor nieuwbouw van het Jan van Brabant College Molenstraat. Er wordt een bedrag van ruim € 17,7 miljoen voor de jaren 2025 – 2027 gereserveerd. De school zou in die periode gebouwd moeten zijn. Waar is nog niet bekend. Van de Brug is er tevreden over dat er in ieder geval geld voor vrijgemaakt is. “Een prettig vooruitzicht voor de school. De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan met het bedrag.”

Ook de extra investering voor het zwembad zou vanaf 2023 vastgesteld moeten worden. De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de voorjaarsnota 2021 een motie aangenomen om het zwembad uit te breiden met een sauna en een whirlpool. Dit leidt tot een extra investering van € 225.000 in 2023.

Meer investeringen

Aan de begroting zijn de volgende nieuwe investeringen toegevoegd: ophoging vervanging verkeersregelinstallaties € 400.000, meerkosten brug Geldropseweg € 1 miljoen, evenemententerrein Berkendonk € 100.000,  ’t Gulden Land en landschapspark Kloostereind € 470.000, voorbereidingskrediet fietspad Brouwhuis-Asten inclusief tunnel € 80.000.

Cultuur

De gemeente heeft de culturele sector gesteund tijdens de coronaperiode en blijft de vinger aan de pols houden. Plannen worden verder uitgewerkt, zoals de fusie Speelhuis en Cacaofabriek en de samenvoeging Kunstkwartier en bibliotheek. Voor deze twee wordt gekeken of nieuwe huisvesting mogelijk is. Voor evenementen is € 425.000 gereserveerd in 2022.

Cybercriminaliteit

Het college van B&W stelt verder voor om geld vrij te maken om de gemeente te weren tegen digitale hacks of andere cybercriminaliteit. “We zijn steeds meer digitaal gaan werken. Dat moet op een veilige manier gebeuren. Dat was het al wel, maar de ontwikkelingen gaan snel. We zetten er 6,5 ton structureel voor opzij. Het is een continue proces.”

Ook duurzaamheid blijft hoog op de agenda staan. Eind 2021 zijn alle inwoners geïnformeerd over de ‘warmteplannen’ per wijk. Samen met bijvoorbeeld wooncorporaties wordt gekeken hoe huishoudens met een dunne portemonnee bijvoorbeeld toch zonnepanelen kunnen aanschaffen. Belangrijk is volgens het college, de financiële impuls om energiearmoede te bestrijden. Dit geldt voor inwoners die bijvoorbeeld in de problemen komen vanwege de stijgende energierekening.

De nadruk voor dit college ligt op het afronden van bestaande ambities. “Nieuwe ambities worden overgelaten aan een nieuw college.”

Behandelprocedure

Op 9 november bespreekt de gemeenteraad de financiële stukken en wordt de begroting vastgesteld. Deze vergadering is live te volgen via de website van de gemeenteraad.

Foto: Serge van de Brug is een tevreden wethouder financiën. De gemeente Helmond zit goed bij kas. 

 

Tip de redactie

Ditishelmond.nl

Heb je een nieuws- of agenda-item, leuke foto of video over Helmond en wil je dit delen?
Stuur het dan in naar onze redactie. Zo weten wíj wat er leeft en speelt in uw wijk!
E-mail: redactie@ditishelmond.nl
Telefoon: 088 166 67 00

Geschreven door DitisHelmond Paula van Hout - Redactie

Eindredacteur DitisHelmond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *